નવસારી આશ્રમશાળા ભરતી: આશ્રમશાળાઓમા ૩૭ જગ્યાઓ પર વિદ્યાસહાયકો અને શિક્ષણસહાયકોની ભરતી

નવસારી આશ્રમશાળા ભરતી

નવસારી આશ્રમશાળા ભરતી: નવસારી જિલ્લાની આશ્રમશાળાઓ માટે કુલ ૩૯ જેટલી જગ્યાઓ પર વિદ્યાસહાયકો અને શિક્ષણસહાયકોની ભરતી બહાર પડેલી છે. નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ R.P.AD. થી અરજી મોકલવાની રહેશે. લાયકાત, પગારધોરણ વગેરે જરૂરી વિગતો માટે ભરતી જાહેરાત વાંચો. નવસારી આશ્રમશાળા ભરતી કુલ જગ્યાઓ નવસારી જિલ્લાની આશ્રમશાળાઓ માં કુલ ૩૯ જગ્યાઓ પર ભરતી આવેલી છે. જેની ડીટેઇલ … Read more

error: Content is protected !!